c998a02a
ബാനർ2
ബാനർ4
ബാനർ1

ലംലക്സ് കോർപ്പറേഷൻ

HID, LED
വിളക്കുകൾ വളർത്തുകലംലക്സ്
കോർപ്പറേഷൻ

2006-ൽ സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, പ്ലാന്റ് സപ്ലിമെന്ററി ലൈറ്റിംഗിലും പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗിലും ഉയർന്ന ദക്ഷതയുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്‌ചറിന്റെയും കൺട്രോളറിന്റെയും ആർ & ഡിക്കായി ലംലക്‌സ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.പ്ലാന്റ് സപ്ലിമെന്ററി ലൈറ്റിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചൈനയുടെ ലൈറ്റിംഗ് വ്യവസായത്തിന് ആഗോള വിപണിയും ലോക പ്രശസ്തിയും നേടുകയും ചെയ്തു.

20,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാക്ടറിയിൽ, വിവിധ മേഖലകളിൽ 500-ലധികം പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്.വർഷങ്ങളായി, ഉറച്ച എന്റർപ്രൈസ് കരുത്ത്, ശോഷിക്കാത്ത നൂതന കഴിവ്, മികച്ച ഉൽപ്പന്ന നിലവാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച്, ലുംലക്സ് വ്യവസായത്തിലെ നേതാവാണ്.

 • ഫോട്ടോബയോ ടെക് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി പുനർനിർവചിക്കുകഫോട്ടോബയോ ടെക് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി പുനർനിർവചിക്കുക

  കോർപ്പറേറ്റ് ദർശനം

  ഫോട്ടോബയോ ടെക് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി പുനർനിർവചിക്കുക

 • സുസ്ഥിരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഇന്റലിജന്റ് പവർ സപ്ലൈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ലോകോത്തര ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പവർ സപ്ലൈ നിർമ്മാതാവാകുകസുസ്ഥിരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഇന്റലിജന്റ് പവർ സപ്ലൈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ലോകോത്തര ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പവർ സപ്ലൈ നിർമ്മാതാവാകുക

  എന്റർപ്രൈസ് മിഷൻ

  സുസ്ഥിരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഇന്റലിജന്റ് പവർ സപ്ലൈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ലോകോത്തര ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പവർ സപ്ലൈ നിർമ്മാതാവാകുക

 • ആളുകൾ-അധിഷ്‌ഠിത ഉപയോക്താക്കൾ ആദ്യ നവീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുആളുകൾ-അധിഷ്‌ഠിത ഉപയോക്താക്കൾ ആദ്യ നവീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു

  ബിസിനസ്സ് തത്വശാസ്ത്രം

  ആളുകൾ-അധിഷ്‌ഠിത ഉപയോക്താക്കൾ ആദ്യ നവീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു

 • സമഗ്രത, ഭക്തി, കാര്യക്ഷമത, സമൃദ്ധിസമഗ്രത, ഭക്തി, കാര്യക്ഷമത, സമൃദ്ധി

  പ്രധാന മൂല്യങ്ങൾ

  സമഗ്രത, ഭക്തി, കാര്യക്ഷമത, സമൃദ്ധി